Arize Campus – Co-working Space / 코워킹 스페이스 / 공유 오피스

Văn phòng phát triển chung. Chúng tôi hỗ trợ cung cấp môi trường, không gian và các dịch vụ để góp phần phát triển đến bạn 함께 성장하는 오피스 우리는 당신의 무한한 성장을 위해 일하는 곳, 환경, 서비스를 맞춤 지원합니다

Tư vấn

Loại hình tư vấn

Thông tin cơ bản

Nội dung tư vấn

Đăng ký

Arize Campus Thao Dien

67-69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

+84 (0)28 3512 2785campus@waps.com

Arize Campus BUSAN

45, Centum dong-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea

+82 1877 - 1110JWPARK@BSQUARE.CO.KR