아리재캠퍼스ArizeCampus – Co-working Space / 코워킹 스페이스 / 공유 오피스 아리제캠퍼스

아리제캠퍼스는 베트남 호치민 기업 운영에 필요한 토탈 솔루션으로 지원하는 공유오피스. 우리는 당신의 무한한 성장을 위해 일하는 곳, 환경, 서비스를 맞춤 지원합니다. Văn phòng phát triển chung. Chúng tôi hỗ trợ cung cấp môi trường, không gian và các dịch vụ để góp phần phát triển đến

[베트남] Community

[Tin sự kiện]

Khuyển mãi Đặc biệt cho bạn chỉ trong vòng Tháng 10

2020.10.05

본문


HÃY NẮM BẮT CƠ HỘI THUÊ VĂN PHÒNG ARIZE CAMPUS 

1 NĂM GÍA TỐT  KHI ĐĂNG KÝ TRONG THÁNG 10  

 Tiết kiềm tiền thuê văn phòng đến 72 triệu 1 năm!
Đặt tư vấn và hẹn tham quan

1. Số điện thoại: +84 (0)28 3512 7268 

2. Đăng ký bằng Online: Đăng ký trên trang Contact (Nút hình có liên kết)


Contact로 이동